Page 9 - FarmaNed 32
P. 9

Sağlık sektörünün dijitalleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?  İlaç sektöründeki 20 yıllık yöneticilik tecrübenize dayanarak
     Pandemi sürecinde dijital sağlık teknolojileri hangi noktaya geldi?  sormak isteriz; sizce başarılı bir yönetici olmanın yolları nelerdir?
     Sektörün dijitalleşmesinde bir ivme yakalandığını, bu ivmenin ise has- Çalışanlarınızın motivasyonunu yükseltmek için neler
     ta ve hekim ilişkilerinin daha doğru ve verimli bir şekilde kurulabilmesi  yapıyorsunuz?
     konusunda önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Günü- Ekim 2020’de World Economic Forum tarafından hazırlanan Meslek-
     müzde tıp teknolojileri tedavi başarısı açısından çok önemli sonuçlar  lerin Geleceği Raporu 2020’ye (The Future of Jobs Report 2020) atıf-
     veriyor. Pandemide yaygınlaşan, hastaların uzaktan hekim görüşme- ta bulunmak istiyorum. Bu rapor içerisindeki 2025 Yılına Kadar En Çok
     lerini yapabileceği hastanecilik uygulamaları pandemi sonrasında da  İhtiyaç Duyulacak Beceriler başlığı altında; aktif öğrenme ve öğrenme
     gündemde olacak gibi görünüyor. Tüm bu yenilikleri yakından takip  stratejileri, analitik düşünce ve yenilik, karmaşık problem çözme, eleş-
     ediyoruz.                        tirel düşünme ve analiz, yaratıcılık, özgünlük ve girişim başlıkları tespit
     Daiichi Sankyo Türkiye olarak pandemi ile hızlanan dijitalleşme rüzgârı  ediliyor. Biz de Daiichi Sankyo Türkiye olarak tam olarak bu başlıklar
     öncesinde geleceği öngörerek pek çok sürecimizi dijitalleştirmiş bir  çerçevesinde ilerleyen bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Her sevi-
     şirketiz. Çok uzun bir süredir eğitimlerimizi, hekimlerimizle iletişimi- yedeki ekip arkadaşımız için öğrenme sürecinin durmaksızın destek-
     mizi dijital kanallar aracılığı ile yürütüyoruz. Hekimlerin deneyimlerini  lendiği, merak duygusunun teşvik edildiği bir yönetişim yaklaşımı ile
     meslektaşlarına aktardığı canlı yayınlarla, uzmanlık dernekleri ve web  ilerliyoruz.
     sayfaları aracılığı ile değer katan programlarla, omni-channel tanıtım  Diğer yandan hiyerarşik bakış açısını modası geçmiş bir yaklaşım ola-
     modelleri ile ilerliyoruz. Türkiye’de ilk kez uygulanacak olan birçok  rak görüyoruz. Çalışanlarınızın “Ben kimden emir alacağım, kime emir
     dijital projeyi pilot olarak deniyor, ekibimizin dijital yetkinliklerini de  vereceğim?” gibi bir çalışma tarzı benimsemeleri son derece riskli ve
     geliştirmeye devam ediyoruz. Zira, dijitalleşme olup biten bir süreç  verimsiz. Üstelik genç kuşak bu yaklaşımı külliyen reddediyor. Onların
     değil; süreklilik gerektiriyor. Bu anlamda da sürekli öğrenen, deneyen,  yaratıcılığı ve üretkenliği özgürlükten besleniyor. Dahası, hiyerarşi si-
     yenilikleri hızla uygulayan çevik bir yapı ve insan kaynağı oluşturduk.  zin gerçeklikle temasınızı azaltıyor, sahada asıl önemli ve değerli olanı
                                 ayırt etme gücünüzü köreltiyor. Yani, “yapılması gereken” ve “yapıl-
                                 ması söylenen”i yapmak bugünün dünyası için maalesef yeterli değil.
                                 Şirket içinde demokrasiyi, ortak fikir üretme ortamlarını ve katılımı ar-
                                 tırdığımızda harikalar yaratabildiğimizi görüyoruz. Bu anlamda Daiichi
                                 Sankyo yeni nesil bir şirket olarak tanımlanabilir.
                                 Son olarak, yoğun iş temponuzda kendinize nasıl vakit
                                 ayırıyorsunuz? İş dışında neler yapmaktan keyif alırsınız?
                                 Bir yöneticinin veya üretken ve yaratıcı olmak isteyen herkesin, uğraş
                                 alanı ister ticaret, ister finans, ister bilim, ister bir zanaat olsun mutlaka
                                 ve mutlaka entelektüel gelişimini sağlayacak şekilde bir okuma alış-
                                 kanlığı edinmesi gerekiyor. Felsefeden, sanattan, tarihten, siyasetten,
                                 düşünce akımlarından bihaber olursanız işinizi her gün daha iyi yap-
                                 manızı sağlayacak yakıtı da bulamazsınız. Bu nedenle işten ve tabii
                                 ailemden arta kalan tüm vaktimi bu alanlarda okumaya, öğrenmeye
                                 ve kişisel eğitimlere ayırıyorum. Ayrıca yeni merak alanım Yapay Zeka
                                 hakkında kendimi geliştirmeye çalışıyorum.
                                 Öğrendiklerimi ve deneyimlerimi paylaşmak ve düşünsel anlamda
                                 etkileşimli ortamlarda bulunmak da bir yönetici için çok önemli. De-
                                 ğişim ve dönüşümün ayak seslerini özellikle öğrenci arkadaşlarımla
                                 ve gençlerle bir arada olma fırsatı yakaladığımda duyabiliyorum. Bu
                                 yüzden giderek daha fazla online eğitim ve sohbet ortamına hem ko-
                                 nuşmacı hem de dinleyici olarak katılmaya çalışıyorum.

                                    Dijitalleşme olup biten bir süreç değil;
                                   süreklilik gerektiriyor. Bu anlamda da sürekli
                                  öğrenen, deneyen, yenilikleri hızla uygulayan
                                   çevik bir yapı ve insan kaynağı oluşturduk.
                                                    2021 / SONBAHAR 77
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14