Page 9 - FarmaNed 33
P. 9

Yakın zamanda sıfır bulgu ile tamamladığımız EU GMP denetimimizin  Pandemi döneminde pek çok sektör, dijital dönüşüme ağırlık
     ardından EU GMP sertifikası ile Avrupa ülkelerinde de ihracat ağımızı  verdi. Bu anlamda uzaktan çalışma yöntemiyle hayata geçirdiğiniz
     hızla büyütmeye devam edeceğiz.             ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) sistemi projesiyle önemli
     Pandemi süreciyle birlikte özellikle anestezi ürünlerinde global an- bir ilke daha imza attınız. Sektöre örnek olacak proje olarak
     lamda yoğun bir talep aldık. Ülkemizin ihtiyacını karşıladıktan sonra  değerlendirilen sistem hakkında biraz ayrıntı verebilir misiniz?
     dünyaya ürünlerimizi ulaştırdık. Önümüzdeki dönemde Turquality  Dijital dönüşüme ayak uydurmakta hiç zorluk çekmedik diyebiliriz.
     desteği ile hızımızı artıracak, ihracat ağımızı daha da genişletecek ça- Kısa zaman içerisinde hızlı ve etkili bir biçimde yol aldık. Uzaktan çalış-
     lışmalarımız devam ediyor.               ma yöntemi ile SAP S/4HANA projesini hayata geçirdik. Türkiye’de bir
                                 ilke imza atarak şirket içerisindeki tüm iş süreçlerini kapsayan entegre
     Nadir hastalıklar için özel olarak çalışan bir ekibiniz var ve  bir yapı oluşturduk. Projeyle insan kaynakları, lojistik, finans ve analitik
     Herediter Anjioödem tedavisinde kullanılan bir ürününüz  alanlarında uçtan uca süreç değişikliğine gidildi, ayrıca ilaç takip sistemi
     bulunuyor. Bu tedavilere yönelik çalışmalarınızdan bahseder  altyapısı da kurularak kutulama uygulamalarıyla entegre edildi. Lojistik
     misiniz?                        kapsamında sağlanan yeni altyapı; tedarik, stok yönetimi, sevkiyat, fa-
     Kalıtsal bir hastalık olan Herediter Anjioödem hastaları ani gelişen ve  turalama, üretim, kalite, proje ve depo yönetiminde canlıya alındı.
     hayati riskleri olan alerji ataklarına sahip. Hastanın hayatını önemli öl-
     çüde etkileyen bu ataklar aniden ortaya çıktıkları için anında müda- Polifarma’nın imza attığı yatırımlara ve yeni projelere sizin
     hale büyük önem taşıyor. Bizim kullanıma sunduğumuz ürün, atak  eklemek istediğiniz farklı bir ilk var mı?
     sırasında kişinin kendi kendine uygulayabileceği bir forma sahip. Kul- Tabii, bu yönde çalışmalarımız devam ediyor; reçeteli pazar için ürün-
     lanıma hazır şırınga formunda olan ürünümüz reçeteli olarak satın  ler geliştirdik. Şu anda ruhsat süreci tamamlanan ve devam eden
     alınabiliyor. Yani hastalık nadir ama çözümsüz değil.  ürünlerimiz mevcut. Bunun yanı sıra güçlü bir satış ve pazarlama ekibi
     Günümüzde Türkiye’de tespit edilmiş Herediter Anjioödem hasta sa- de oluşturduk. Ürün gruplarına göre alanlarında uzman çalışanlarımız
     yısı yaklaşık 800 ama tespit edilmemiş bini aşkın daha hasta olduğu  tanıtım faaliyetleri ile birlikte ürünlerimizi daha iyi temsil edecek bir
     düşünülüyor. Polifarma olarak biz de bu konuda gerekli sorumluluk  noktaya geldi. Bu alanlar içerisinde en yeni olan ise alerji birimimiz.
     bilinciyle hareket ederek çalışmalarımızı hem farkındalık yaratma çer- Nadir hastalıklar için özel olarak çalışan bu birimimiz geliştirdiğimiz
     çevesinde hem de bilimsel çerçevede devam ettiriyoruz. ürünümüzle birlikte büyük bir eksikliği kapatıyorlar.
     Polifarma’nın pandemi döneminde özel izinle ürettiği, FDA  Bugünkü başarınızı yarına daha etkili taşımak için neler
     ve Sağlık Bakanlığı dahil otoriteler tarafından kabul gören ve  hedefliyorsunuz?
     koronavirüs tedavi protokülünde yer alan ilaç hakkında neler  Öncelikli hedefimiz Polifarma ekosistemi içerisinde yapmış olduğu-
     söylemek istersiniz?                  muz yatırım projelerimizi genişletmek, ayrıca insana yaptığımız yatı-
     TÜBİTAK ile iş birliği içinde Covid-19 tedavisi protokolünde yer alan  rımı destekleyen çalışmalarımızı daha da ileriye taşımak. Şirket içinde
     Favipiravir molekülünün tablet formunun yanı sıra oral çözelti formu  kaliteli insan kaynağına sürekli yatırım yapıyoruz. Bir yandan sektörün
     ile iki farklı tedavi kürünün üretimini gerçekleştirdik. Gerek ileri düzey  önemli ve deneyimli isimlerini bünyemize katarken, Polifarma ekosis-
     gerekse hafif seyreden vakalarda kullanılabilen ilacın hem Türkiye  temi içinde Lider Gelişim Akademisi ve Polifarma Eğitim Akademisi ile
     hem dünya patent başvuruları yapıldı, ruhsat süreci ise devam edi- çalışanlarımızın gelişimini destekliyoruz.
     yor. Bu çalışmamız bize Ticaret Bakanlığı onayında, İKMİB tarafından  Yaptığımız önemli yatırımlarla yakın dönem hedeflerimiz arasında;
     düzenlenen 9. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Etkinliği’nde “Koronavirüse  ciromuz içindeki ihracat payını %40 bandına çekmek ve ülke bazlı ya-
     Karşı Etkinliği Yüksek Olan Favipiravir’in Stabil Oral Çözelti Formunun  yılımımızı artırmak var. Uzun dönem stratejimizde de reçeteli ürünler
     Dünyada İlk Kez Geliştirilmesi” Ar-Ge çalışması ile “İlaç” kategorisinde  pazarında ilk 20 firma arasına girmek ve biyoteknolojik ürünlerde Tür-
     birincilik ödülü getirdi.                kiye’nin lider jenerik markası olmak hedeflerimiz arasında.
     Pandemi pek çok çalışma alanını olumsuz yönde etkilese de Polifar- Bunun yanı sıra planladığımız projelerimizin FDA başvurularını ta-
     ma bu süreci oldukça etkili bir şekilde geçirdi. Artan serum ve ilaç ihti- mamlamak da bir diğer önemli hedefimiz. Gerçekleştirdiğimiz ve
     yacını karşılamanın yanı sıra geliştirilen yeni ürünler, kazanılan ödüller,  planladığımız projelerle ülkemizin ilaç sektöründe geldiği seviyeyi en
     kaydedilen büyüme bizim için önemli fırsatların kapılarını araladı. iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.
                                                       2022 / KIŞ 77
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14