Page 3 - farmaNed 35
P. 3

Değerli meslektaşlarım,
     2022 yılı hem dünyada hem Türkiye’de önemli gelişmelere sah- Temmuz ayında yaşanan bir başka önemli gelişme ise devletimiz
     ne olmuştur. Ülke ekonomilerinde büyük değişimler yaşanmış  tarafından yapılan avro kuru güncellemesi olmuştur. Bu gelişme
     ve özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı’nın çeşitli alanlarda büyük et- bir nebze yaraya merhem olmuşsa da, halen gerek hammadde
     kisi olmuştur. Yılın üçüncü çeyreğini geride bıraktığımızda halen  gerekse bitmiş ürün ithalatında ciddi sıkıntılar yaşanmakta, bu
     bu etkilerin devam ettiğini görmekteyiz. Ekim ayında Bartın’da  da ülkemizdeki ilaç tedariğine olumsuz yansımaktadır. Özellikle
     yaşanan maden kazası yürekleri yakmış, birçok can almıştır. Bu  kronik hastaların ilaç bulmakta zorlanması sık sık gündeme gel-
     elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rah- miş ve ülkemiz açısından moral bozucu olmuştur. Sektördeki
     met, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.     tüm paydaşların sorunlarını çözmeye yönelik kalıcı adımlar atıl-
                                 dığı takdirde bu rahatlama mutlaka vatandaşa da yansıyacaktır.
     Yaklaşık 1 yıldır zirveye çıkan enflasyon rakamları ve hayat pa-
     halılığı, ülkemizde pek çok sektörü ilgilendiren fiyat artışlarına  Nevzat Ecza Deposu olarak geçtiğimiz ilkbaharda hizmet ağı-
     sebep olmuş ve iş dünyasını önemli ölçüde etkilemiştir. Özel- mıza kattığımız Tarsus depomuzun ardından, Konya’da yeni bir
     likle akaryakıt fiyatlarında gelinen nokta hem vatandaşı hem de  depo açmak üzere hazırlıklarımıza başladık. 20. hizmet nokta-
     taşımacılıkla uğraşan tüm sektörleri olumsuz etkilemiştir. Son  mızla Konya’daki eczacılarımızı da kaliteli hizmet anlayışımızla
     aylarda bankaların getirdiği ilave tedbirler işletmelerin kredi  buluşturacağımız için oldukça heyecanlıyız. Sektördeki 60. yılı-
     bulmasını zorlaştırmış ve iş hayatını riske sokmuştur. Vatandaşın  mızı kutladığımız şu dönemde, bu ve bunun gibi pek çok yeni-
     yaşadığı geçim sıkıntısı Temmuz ayındaki asgari ücret artışıyla  likle Nevzat Ecza Deposu olarak gerek şirket içi gerekse tedarik
     bir nebze olsun rahatlamış olsa da, hayat pahalılığı artarak de- zincirindeki dinamizmimizi artırmayı hedefliyoruz.
     vam ettiğinden daha kalıcı ekonomik adımların atılması zorunlu  Yayın hayatında 10. yılına girecek olan kurumsal yayınımız
     hale gelmiştir.
                                 farmaNED’in yeni sonbahar sayısını keyifle okumanızı diliyo-
     Hepinizin bildiği gibi ilaç sektörümüz de hem döviz kurlarından  rum. Sonbaharın ülkemiz için olumlu gelişmeleri beraberinde
     hem de artan maliyetlerden olumsuz etkilenmiştir. Temmuz  getirmesini temenni ediyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nızı
     ayında “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar”da  en içten dileklerimle kutluyorum.
     yapılan değişiklikle; fiyatı 100 TL’ye kadar olan ilaçlardaki eczacı  Saygılarımla,
     karlılığı %25 iken bu kararla marj %28’e çıkartılmıştır. Bu iyileştir-
     me yeterli olmayıp geçtiğimiz günlerde yeni bir kararla eczacı-                  Saygılarımla,
     lar için ilaç fiyat kademelerinde de bir düzenlemeye gidilmiş ve             Ecz. Emin KARPUZCU
     kar marjları artırılmıştır. Ne var ki bu tür revizyonlar eczacıların            Nevzat Ecza Deposu
     sıkıntılarını tam anlamıyla çözmeye yeterli olmamakta ve so-              Yönetim Kurulu Başkanı
     runların daha geniş kapsamlı ele alınması gerekmektedir.
   1   2   3   4   5   6   7   8