Page 7 - farmaNed 35
P. 7

Bayer Tüketici Sağlığı olarak biz bireylerin hayat kalitelerini arttıran  Ayrıca Dahil Olma ve Çeşitlilik kültürümüzün değerli bir parçası. Birey-
     ürünler sunuyoruz. Bilim temelli etkisi, kalitesi ve güvenilirliği için  sel farklılıkların, yaşam deneyimlerinin, farklı bilgi, kültür ve yetenek-
     tercih edilen markalarımız hem küresel olarak hem de Türkiye’de  lerin, itibar ve başarımızı beslediğini düşünüyor, tüm süreçlerimizi bu
     yüksek bilinirliğe ve güçlü pazar konumuna sahip. Ürün portföyü- anlayışla uyumlu hale getiriyoruz.
     müz dermatoloji, takviye edici gıdalar, sindirim sistemi sağlığı ve so- “Herkes için sağlık, sıfır açlık” vizyonumuzla ekosistemleri korurken,
     ğuk algınlığı kategorilerinde yer alan ürünlerden oluşuyor. Başlıca  açlığa son veren ve herkesin sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olan
     markalarımız; dermatoloji kategorisinde oldukça bilinen Bepanthol,  çalışmalara imza atıyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için Ta-
     gıda takviyeleri kategorilerinde ilk sıralarda yer alan Redoxon ve  rım Ürünleri birimimiz de çok kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Toprak
     Supradyn, sindirim sağlığı kategorisinde ise Rennie ve Talcid. Elena- verimliliğini ve biyoçeşitliliği korumamız, suyu tasarruflu kullanmamız
     tal markamızla da hamilelik ve emzirme döneminde annelere des- ve sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmamız gerekiyor. Bunu
     tek oluyoruz. Soğuk algınlığı kategorisinde ise bu sene tüketicileri- başarmamız, dijital “hassas” tarım ile daha iyi tohum çeşitlerinin geliş-
     mize sunduğumuz Aspi NATURA markalı öksürük şurubu ve boğaz  tirilmesi ve son teknoloji ürünleriyle bitkinin korunmasıyla mümkün.
     spreyleriyle yer alıyoruz.
                                 Türkiye’deki “Tüketici Sağlığı” pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
     Sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı önemseyen bir  Dünyadaki büyük pazarlara kıyasla, ülkemizde bu alanda
     kurum olarak, sürdürülebilirlik stratejinizden bahseder misiniz?  geliştirilmesi gereken yanlar var mı sizce?
     Sürdürülebilir bir gelecek yaratmak, önemi son yıllarda çok daha iyi  Tüketici sağlığı pazarı oldukça dinamik ve yaşanan gelişmelerden
     anlaşılan ve insanlığın artık daha yüksek sesle dillendirdiği ortak bir he- doğrudan etkilenen bir pazar. Son yıllarda, dünyamız çok zor bir pan-
     def. İklim değişikliği, gıdaya ve sağlık hizmetlerine erişim başta olmak  demi sınavı verdi. Artık sonuna geldiğimize inanmak istediğimiz bu
     üzere yarınlarımızı tehdit eden sorunlarla başa çıkmak için gezegeni- günlerde, tüm dünyada tüketici davranışlarında belli alışkanlıklar oluş-
     mizde yaşayan herkese, varlığını sürdüren her şirkete büyük sorum- tuğunu görüyoruz. Tüketiciler artık sağlıklarına çok daha fazla dikkat
     luluklar düşüyor. Sorumlu şirketlerin başarısından söz etmek için artık  ediyor. Özellikle bağışıklık konusundaki hassasiyet ciddi düzeylere
     ticari performansları yeterli olmuyor; sosyal etkinin yanı sıra ekolojik  geldi. Bu konuda insanlar, uzmanları takip ediyor, araştırmalar yapıyor
     sürdürülebilirliğe, toplumsal cinsiyet eşitliğine, her türlü ayrımcılıkla ve  ve kendisi için en doğru olanı arıyor. “Kendine iyi bakmak” ve “sağ-
     dezavantajla mücadeleye koydukları katkı da mercek altına alınıyor.  lıklı bir yaşam sürmek” yeni trendler olarak dünyada yükseliyor. Buna
     Bayer olarak Sürdürülebilirlik çalışmalarımızda, Birleşmiş Milletler’in  bağlı olarak da sağlıklı bir yaşam için kişisel bakım harcamaları artıyor.
     Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini referans alıyoruz. Ticari faaliyet- Özellikle, pandemiyle birlikte normal beslenmeye ek olarak tüketilen
     lerimiz aracılığıyla, insanların sağlıklı gelişimine, kaynakların korunma- gıda takviyelerine olan güvenin ve harcamanın arttığını görüyoruz. Bu
     sına ve emisyonların azaltılmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Te- yükselişi Türkiye’de de yakından gözlemliyoruz; özellikle pandemiyle
     mel sorunlar için 2030'a kadar net hedefler ve yol haritaları belirledik.  beraber “sağlıklı yaşam” çok daha dikkat edilen bir konu başlığı haline
     Sürdürülebilirlik stratejisini “100 x 100” olarak tanımladığımız bir yapı  geldi, ancak tabi ki hala gidecek yolumuz var.
     üzerine kurduk. 100 milyon Euro yatırım ile 100 milyon kişiye eriş- Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor’un verilerine
     meyi hedefliyoruz. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Bayer tüm dünyada  göre; Türkiye’de hane başına düşen tüketici sağlığı harcaması 2022
     sıfır karbon salan bir şirket haline gelecek. Bütün fabrikaları, ofisleri ve  yılında 8,4 € seviyesindeyken, bu rakam Batı Avrupa ülkeleri için or-
     toplam tedarik zincirini kapsayan bu hedef doğrultusunda tüm am- talama 77,6 € seviyesinde. Tüketici sağlığı kategorisinde, kişi başına
     balajlarımızda geri dönüştürülebilir ve çevre dostu malzemeler tercih  düşen harcamalar artsa da henüz dünya ve Avrupa ortalamasına yak-
     edeceğiz.                       laşamadığımızı belirtmek isterim.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12