Page 3 - FarmaNed 29
P. 3

Değerli meslektaşlarım,
     2020 yılına damgasını vuran Covid-19 pandemisi, yılın sonu- Döviz kurlarındaki dalgalanma ilaç sektörünü de etkilemekte-
     na gelindiğinde halen çok sayıda ülkede ciddiyetini korumakta  dir. Şubat ayında yapılacak olan ilaç fiyat düzenlemesinde Euro
     ve hayatın olağan akışını etkilemektedir. Son haftalarda günlük  kurunun yıl boyunca yaşadığı değişim göz önüne alınacak ve
     vaka sayısının hızla artması sebebiyle ülkemizde yeniden gün- hükümet tarafından yeni bir kur sabitlemesi olacaktır. Yeni be-
     deme gelen kısıtlamalar, başta eğitim-öğretim olmak üzere pek  lirlenecek kurun tüm sektör açısından sürdürülebilirliği teşvik
     çok alanda hissedilir oldu. Tüm dünyada yaklaşık bir buçuk mil- etmesini temenni ediyorum.
     yon insanın yaşamını yitirmesine sebep olan koronavirüs; ev- Kurumsal yayınımız farmaNED’in bu sayısında, özel dosya bö-
     den çalışma, uzaktan eğitim ve sosyal mesafe gibi kavramları  lümünde “Ayak Sağlığı”nı ele alıyoruz. Bütün gün bizi taşıyan
     da beraberinde getirdi. Virüsün yayılma hızını yavaşlatmak için  ayaklarımızın sağlığı aslında yaşam konforumuzu büyük ölçüde
     herkes üstüne düşeni yapmaya devam etmeli; getirilen kısıtla- etkiliyor. Ayaklarda görülen küçük sorunlar zamanında tedbir
     malar çerçevesinde hareket etmeli ve hijyen, maske kullanımı  alınmazsa daha ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Toplumda sık gö-
     ve sosyal mesafe kurallarına itibar etmelidir.
                                 rülen ayak sağlığı sorunlarını, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini
     Virüse karşı ilk aşıların bulunmasıyla beraber tüm dünyada  değerli uzman hekimlerin kaleminden size aktarıyoruz.
     umutlu bir bekleyiş de başlamış oldu. Ne zaman sona ereceği  Pek çok olumsuzlukla geçen 2020 yılının ardından; yeni yılda
     kestirilemeyen bu salgının iş ve sosyal hayatı daha fazla etkile- koronavirüsün hızla gerilemesini, tüm dünyada iş, eğitim ve
     memesi için aşıların bir an önce piyasaya çıkıp yaygınlaşmasını  sosyal yaşamın normale dönmesini, 2021 yılının ülkemize sağlık
     umut ediyoruz.
                                 ve huzur getirmesini temenni ediyor, tüm meslektaşlarımın yeni
     Son aylarda döviz kurlarında yaşanan dalgalanma iş çevreleri- yılını kutluyorum.
     ni olumsuz yönde etkilemiş, iç ve dış ticarete sekte vurmuştur.
     Üstüne bir de pandemi tedbirlerinin yeniden sıkılaşmasıyla pek
     çok işyeri kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Gerekli                 Saygılarımla,
     ekonomik tedbirlerin alınarak bu sorunların önüne geçilmesi,               Ecz. Emin KARPUZCU
     ülke ekonomimiz açısından büyük önem teşkil etmektedir.
                                                  Nevzat Ecza Deposu
                                                 Yönetim Kurulu Başkanı
   1   2   3   4   5   6   7   8