Page 8 - FarmaNed 29
P. 8

İLAÇ
         SANAYİ
     UCB’nin global yapısı içerisinde Türkiye’nin rolü ve hedefleri  UCB Pharma’da, global çalışma prensipleriniz ve etik
     hakkında bilgi verir misiniz?             değerlerinizin tüm faaliyetlerinizin temelini oluşturduğu ve
     UCB Pharma Türkiye olarak, hasta değer stratejisi ile uyumlu bir  onlara yön verdiği belirtiliyor.
     şekilde, 2020 ve sonrasında özellikle nöroloji grubu ürünlerindeki  Bize biraz bu prensip ve değerlerden bahseder misiniz?
     güçlü “pazar lideri” konumunu korurken, immünoloji grubu ilaçların  UCB tüm faaliyetlerini, başlangıcı 2015 yılına dayanan “Hasta De-
     pazar payını artırmaya devam etmeyi planlamaktayız. Ayrıca, UC- ğer Stratejisi” çerçevesinde planlamaktadır. Hasta Değer Stratejisi
     B’nin Ortadoğu ve Afrika’da bulunan 19 ülkedeki faaliyetlerini ope- UCB'nin hastaya maksimum değer sağlama bağlamında, düşünme
     rasyonel olarak İstanbul’dan yürütmekteyiz. Böylece, bu ülkelerdeki  ve hareket etme şeklini değiştirmeye odaklanan kültürel bir yol-
     hastaların UCB ürünlerine rahatlıkla erişmelerini sağlamaktayız. Bu  culuktur. Bu yolculukta gerçekleştirdiğimiz eylemler neticesinde-
     kapsamda, UCB Pharma Türkiye olarak farklı ülkelerde de sorum- ki sonuçların sorumluluğunu üstlenerek hareket etmek bizim için
     lu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. UCB Pharma Türkiye,  çok önemlidir. Sorumluluk ise 4 aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak
     yerleşik ürünleri ile de marka gücüne dayanan rekabetçiliğini koru- “görmek”: Olaylara başkalarının bakış açısıyla bakıp, durumun ger-
     maya devam etmektedir. Türkiye’nin öne çıkan ve güçlü yönlerin- çekliğini kabullenebilmek için zor şeyleri duymaya açık olabilmek;
     den olan; genç nüfus sahibi olması, uzun dönem nüfus artış hızı,  iletişimde açıklığa ve samimiyete sahip olup, geri bildirim isteyip,
     stratejik konumu ile serbest ticaretin teşvik edildiği yatırım atmosferi
     ve pazar-kaynak kapasitelerinin uygunluğu gibi özellikler, çok ulus- teklif edebilmek. İkinci olarak “sahiplenmek”: Alınan geri bildirimlere
     lu şirketlerin Türkiye’yi bölgesel merkez olarak konumlandırmalarını  göre hareket ederken, hem başarılardan hem de başarısızlıklardan
     sağlamaktadır.                     öğrenmeye açık olup, çalışmanın ana sonuçlarla aynı hizada olma-
                                 sını sağlayabilmek. Üçüncü olarak “çözmek”: “Başka ne yapabilirim?”
     UCB olarak özellikle epilepsi alanında yenilikçi girişimlerinizle  diye düzenli olarak kendimize sorabilmek ve gereken riskleri alarak,
     ön plana çıkıyorsunuz. Şirketinizin Ar-Ge çalışmalarından ve  engellerle yaratıcı bir şekilde başa çıkıp iş birliği yapabilmek. Son
     uzman olduğu alanlarda sektöre kattığı yeniliklerden  olaraksa “yapmak”: Yapacağımız işler üzerinde çalışırken, diğerlerini
     bahseder misiniz?                   suçlamadan; proaktif ve şeffaf raporlama ile güven ortamı oluştura-
     UCB önceki yıllarda belirttiğiniz gibi epilepsi alanında hastaların ha- rak ilerleme kaydetmek.
     yatında anlamlı farklar yaratan çözümler üretmiştir. Önümüzdeki
     dönemde bu alandaki öncülüğüne devam ederken, nörolojinin di- Pek çok uluslararası şirket gibi UCB Pharma da Türkiye’den
     ğer alanlarında da önemli bir Ar-Ge portföyüne yatırım yapmaktadır.  global pozisyonlara atamalar gerçekleştiriyor; bu
     İmmünoloji alanında da görülen nadir hastalıklara çözüm üretmek  şekilde ilerlemenin şirkete ve çalışanlarına neler kattığını
     en önemli önceliklerindendir.             düşünüyorsunuz?
     UCB Pharma’nın, biri Belçika Braine-L’alleud, diğeri İngiltere Slou- Türkiye, içinde bulunduğumuz organizasyonda bu açıdan çok ba-
     gh’da olmak üzere iki araştırma merkezi; RTP North Carolina  şarılı bir konumda. Yıllar içerisinde Türkiye’den global pozisyonlara
     ABD’de, Monheim Almanya’da, Brüksel’de, Tokyo’da ve Şangay’da  geçmiş ve çok başarılı olmuş farklı fonksiyonlarda birçok arkadaşı-
     ise geliştirme merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezlerde; nöbet- mız var ve halihazırdaki genç yeteneklerimiz açılan bu yoldan de-
     lerle seyreden hastalıklara, hareket bozukluklarına, nörodejeneratif  vam etmek konusunda oldukça motiveler. Katıldığımız toplantılar-
     hastalıklarda çeşitli yaklaşımlara, otoimmün hastalıklara, B hücre  dan sonra global yönetim tarafından genç arkadaşlarımızın yetkinlik
     hastalıklarına ve fibrotik hastalıklar gibi daha birçok hastalığa yönelik  ve potansiyellerinin takdir ediliyor olması beni en çok sevindiren ve
     çalışmalar sürmektedir.                motive eden konuların başında geliyor.
   6 6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13