Page 3 - FarmaNed 30
P. 3

Covid-19 pandemisi, 2020 yılında tüm dünyayı etkilemiş ve ha- Siz değerli eczacılarımız ve sağlık çalışanlarının ilk etapta aşı-
     len de gündemdeki yerini korumaktadır. 2021 itibariyle pek çok  lanmış olması, hafta sonu yasaklarının kademeli şekilde kaldı-
     ülkede aşılanmanın başlamış olması sevindiricidir. Ülkemizde  rılması neticesinde pek çok ilimizde eczane çalışma saatlerinin
     de sağlık çalışanları başta olmak üzere, yaş kategorilerine göre  normale dönmesi gibi gelişmeler sektörümüz açısından umut
     aşılama çalışmaları devam etmektedir. Bununla beraber salgın  verici olmuştur. Pandemi döneminde olduğu gibi, bu yeni çalış-
     ülke genelinde halen ciddiyetini korumakta ve hayatın olağan  ma düzeninde de kesintisiz hizmet alabilmeniz için Nevzat Ecza
     akışını etkilemektedir. Aşılanmaya rağmen tedbirler elden bıra- Deposu olarak tam kapasiteyle çalışmaya devam etmekteyiz.
     kılmamalı, virüsün yayılma hızını yavaşlatmak için herkes üstüne  Kurumsal yayınımız farmaNED’in bu sayısında, özel dosya bö-
     düşeni yapmaya devam etmelidir.
                                 lümünde “Alerji” konusunu kapsamlı şekilde ele alıyoruz. Gen-
     Mart ayı başında ilan edilen kademeli normalleşme planı kapsa- cinden yaşlısına pek çok kişiyi etkileyen alerjik rahatsızlıklar;
     mında; şehirler 4 farklı risk kategorisine ayrılmış olup buna göre  kronik olabileceği gibi, mevsime bağlı olarak da değişkenlik
     de tedbirler kademeli olarak uygulanmaya devam etmektedir.  gösterebilir. Özellikle içinde bulunduğumuz bahar aylarında
     Okulların kademeli olarak açılması, hafta sonu sokağa çıkma  önemli artış gösteren alerji çeşitlerini, belirtilerini, korunma ve
     yasağının kaldırılması, restoran, kafe vb. işletmelerin %50 kapa- tedavi yöntemlerini değerli uzman hekimlerin kaleminden size
     siteyle de olsa açılması ve kamu kurumlarının normal çalışma  aktarıyoruz.
     saatlerine geri dönmesi gibi önemli kararları içeren genelgeyle  İlkbaharın gelmesiyle beraber koronavirüsün sebep olduğu
     beraber yeni bir normalleşme dönemine girilmiştir. Bu kararla- olumsuzlukların hafiflemesini, ülkemizdeki kademeli normal-
     rın, 1 yıldır süren durgunluğun ardından pek çok işletmeyi ha- leşme planı çerçevesinde ülke ekonomisinin hızla iyileşmesini
     reketlendirmesi ve ülke ekonomisini canlandırması bekleniyor.
                                 ve tüm vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmayarak bilinç-
     2020 yılında yaşanan olağanüstü gelişmelerden dolayı döviz  li hareket etmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle, Covid-19
     kurlarında ciddi bir dalgalanma yaşanmıştır. Bu durum elbette  salgınında büyük özveriyle çalışan hekimlerimizin 14 Mart Tıp
     ilaç sektörünü de etkilemiştir. Geçtiğimiz Şubat ayında beşe- Bayramı’nı ve siz değerli meslektaşlarımın yaklaşmakta olan 14
     ri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan avro değerinin  Mayıs Eczacılık Bayramı’nı kutluyorum.
     güncellenmesi neticesinde ilaç fiyatları yeniden düzenlenmiş,
     sektörde yaşanan sıkıntılar bir nebze giderilmiştir.                       Saygılarımla,
                                                  Ecz. Emin KARPUZCU
                                                  Nevzat Ecza Deposu
                                                 Yönetim Kurulu Başkanı
   1   2   3   4   5   6   7   8