Page 8 - FarmaNed 30
P. 8

BMS Türkiye olarak yürüttüğünüz sosyal sorumluluk projeleri ve
                                 hasta dernekleriyle olan yakın çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
                                 Kurumlar için sosyal sorumluluk kavramının çok büyük bir öneme
                                 sahip olduğunu düşünüyorum. BMS olarak sosyal sorumluluk pro-
                                 jelerimizde; toplumumuzdaki kansere yönelik farkındalığı arttırmak,
                                 topluma fayda sağlamak, hastalıkla ilgili bilinç düzeyini yükseltmek
                                 için yıl içinde birçok proje hayata geçiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz fa-
                                 aliyetlerde daha çok insana ulaşmak adına Türk Tıbbi Onkoloji Derne-
                                 ği (TTOD) ve hasta dernekleri ile iş birliği yaparak çalışmalarımızı hep
                                 bir adım ileri taşımaya özen gösteriyoruz.
                                 Toplumun kanserle ilgili bilinç düzeyini ölçmek amacıyla geçtiğimiz
                                 yıllarda bir farkındalık araştırması yaptık; Türkiye’de kanserin yaygın bir
     BMS yönetim kurulunun tamamı kadınlardan oluşuyor;   hastalık olmasına rağmen, kanser farkındalığının yeterli düzeyde ol-
     bu bakımdan oldukça dikkat çekici. Siz de Türkiye’nin  madığı sonucuyla karşılaştık. Bu araştırmadan yola çıkarak Türk Tıbbi
     önde gelen kadın liderleri arasında yer alıyorsunuz.  Onkoloji Derneği’nin iş birliğiyle kanser konusundaki bilgileri herkesin
     Firmanızın bu konuya bakışını bizimle paylaşır mısınız?  anlayacağı yalınlıkta videolar ve görsellerle anlatan, uzman görüşle-
     Yapılan araştırmalar, kadın istihdamının en fazla olduğu ilk 10 sektör  rinin yer aldığı www.icindeogucvar.com ve sosyal medya platform-
     arasında ilacın da yer aldığını gösteriyor. Biz de BMS Türkiye ola- larını oluşturduk. Hatta bu yıl platformumuzun 2. yaşını kutluyoruz.
     rak kadınların iş hayatında desteklenmesinin çok önemli olduğuna  2019 yılında Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ile hayata geçirdiğimiz, özel
     inanıyoruz. Bu vizyonla iş hayatında fırsat eşitliğini savunarak kadın  akciğer maketleri kullanarak sigara kullanımının olumsuz etkilerini
     istihdamının artırılması ve desteklenmesi için birçok çalışma gerçek- gözler önüne seren projemiz yıla damgasını vurmuştu.
     leştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. BMS olarak hem  2020 yılında TTOD ve Türk Kanser Derneği iş birliği ile Akciğer Kanseri
     Türkiye’de hem de global düzeyde kadınların iş dünyasındaki katkı-
     larına ve öncü rolüne yürekten inanıyoruz. Şirketimizde yönetici po- Farkındalık Ayı çerçevesinde “erken tanı ve tedaviye” dikkat çekmek
     zisyonlarda görev alan mesai arkadaşlarımızın yüzde 70’i, yönetim  ve toplum bilincini artırmak amacıyla özel bir proje gerçekleştirdik. Bir
     kurulumuzun ise tamamı kadınlardan oluşuyor. Toplam çalışan sayı- grafiti sanatçısı ile iş birliği yaparak, süregelen farkındalık çalışmaların-
     mızın ise yüzde 46’sı kadın. Türkiye ve dünya ortalamasının oldukça  da genel kabul gören iletişim tonunun dışına çıktık. Kampanya kapsa-
     üstünde olan bu oran, şirket olarak kadın istihdamına ve fırsat eşitliği  mında 6,5 milyonu aşkın kişiye ulaşarak hastalık ve belirtileri hakkında
     ilkesine verdiğimiz önemin en ciddi göstergesidir.   bilgi paylaştık; Türk Kanser Derneği’nin Beyoğlu’ndaki binasının dış
                                 yüzeyine büyük bir giydirme yaparak kampanyamızın mesajını ses
     Başta cinsiyet olmak üzere, çeşitliliğin bize değer kattığına inanıyor,
     her unsur ve kimliğin iş yaşamına eşit seviyede katılımını sağlamak  getirecek biçimde kitlelere aktarmanın mutluluğunu yaşadık.
     için çaba gösteriyoruz. İş yerinde cinsiyet çeşitliliğini ön plana çıka- 2020 yılında yayına aldığımız “Farkında mısın? Kanserin çok fazla türü
     rarak kadınların iş performansını artırma ve kariyer hedeflerini belir- var ama senin içinde o güç var” mesajı ile akciğer, cilt ve böbrek kan-
     lemede katkı sağlama amacıyla kurulan B-NOW (BMS Network of  serlerine dikkat çeken film serimiz de bu yaklaşımımızın son örneği
     Women) projemiz, BMS içindeki kadınlara her konuda fırsat eşitliği  olarak imzamızı attığımız değerli işler arasında yerini aldı.
     sağlama misyonu ile ilerliyor. Bölge liderliğini üstlendiğim B-NOW’un  Yine 2020 yılında pandemi nedeniyle dijital ortamda düzenlediğimiz
     fırsat eşitliği misyonundan hareketle hayata geçirdiğimiz ‘başarı için  BMS Global Hasta Haftası etkinliklerimiz kapsamında, Kanser Savaş-
     eşitlik, performans için birliktelik’ anlamına gelen ‘PerforWomans’  çıları Derneği ile bizim de destek verdiğimiz Oncovan projesi üzerine
     projesi ile düzenli aktiviteler organize ediyoruz. BMS’nin sponsor ol- bir söyleşi düzenledik. Küresel çapta yürüttüğümüz bağış kampanya-
     duğu gönüllü çalışma gruplarımız (B-NOW, CLIMB, Possibility Lives)
     ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve uygulamalarımızla her zaman  sına destek olmak adına tüm çalışma arkadaşlarımız 4 gün boyunca
     çalışma arkadaşlarımızın iş ve özel hayatlarında başa çıkmakta zor- aileleriyle birlikte toplamda 25 bin dakika hareket etti. Bu şekilde hem
     landıkları sorunların çözümüne destek olmaya çalışıyoruz.  sağlıklı yaşamda hareket etmenin önemine dikkat çektik, hem de
                                 kanserle mücadelede Kanserle Dans Derneği’ne bağışta bulunduk.
     Çalışmalarımız kapsamında son olarak 2020 Haziran ayı itibariyle
     kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasında öncü rol üstlenen ve iş ya- Son olarak 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde “İçinde O Güç Var” plat-
     şamında kadınların liderlik özellikleriyle öne çıkabilmelerine destek  formu çatısı altında yürüttüğümüz ‘Vücudunuzdan Bildirim Var’ isimli
     olan Değişim Liderleri Derneği’ne destek olmanın heyecanını ya- farkındalık kampanyamızı gerçekleştirdik. Kampanyamız kapsamın-
     şıyoruz. “Kıvılcımlar” projesi kapsamında üniversiteli genç kadınları  da, toplumumuzu hayatın yoğun temposunda vücutlarından gelen
     liderlik becerilerini geliştirmeleri ve sosyal değişim yoluyla toplumda  olağan dışı sinyallere dikkat etmeye ve bu sinyallerin kanser belirtisi
     aktif rol almaları için destekliyoruz.         olabileceğinin farkında olmaya yönlendirdik.   6 6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13