Page 7 - FarmaNed 30
P. 7

Bristol Myers Squibb’in Türkiye’deki 25 yılından bahseder misiniz?  Yeni logomuzda yer alan
     Bu oluşum nasıl başladı ve hangi noktaya geldi?
                                       el sembolü; iyileştirmenin ve
     50’den fazla ülkede faaliyet gösteren şirketimiz yalnızca hastalara  bakım sunmanın evrensel bir ifadesi
     sunduğu tedavileriyle değil; hayata geçirdiği sosyal sorumluluk proje- olarak tüm çalışanlarımızın işine
     leri ve farkındalık çalışmalarıyla da insanların yaşamlarına dokunuyor.  kattığı insani dokunuşu yansıtıyor.
     Bu büyük yapının Türkiye operasyonu olarak biz de çeyrek asırdan
     fazla zamandır toplumumuz için değer üretmeye, toplum sağlığına
     katma değer sağlayacak işlere imzamızı atmaya önem veriyoruz.
     Türkiye’deki 25 yıllık yolculuğumuzda hastalara umut ışığı olmak
     için var gücümüzle çalıştık. Köklü mirasımızı, satın almalarla daha da
     güçlendirerek dünyanın lider biyofarma şirketi olma yolunda gele-
     ceğe taşıyoruz. Bugüne kadar ülkemizde çok önemli başarılara imza
     attık ve harika işler başardık. Bundan sonraki süreçte de sürekli ken-
     dini geliştirmeyi ve içinde bulunduğumuz döneme öncülük etmeyi
     sürdürerek sağlık alanında önemli çalışmalara imza atacağız.
     Farklı ürün portföyünüz ve yenilikçi tedavi olanaklarınızla
     Türkiye pazarında önemli bir yere sahipsiniz.
     Firmanızın bu pazardaki hedeflerinden bahseder misiniz?
     BMS olarak immüno-onkoloji alanında çalışmalarımızı tüm hızımız- Bristol Myers Squibb 2019 yılının sonunda “öncü, yenilikçi
     la sürdürüyoruz. Kanserle mücadelede bağışıklık sisteminin gücü- bir biyo-ilaç şirketi yaratmak” ve faaliyet alanını genişletmek
     ne inanıyor ve bağışıklık sistemimizi kanserle mücadele edebilecek  amacıyla Celgene firmasını satın aldı.
     seviyeye getirmek için çalışıyoruz. İmmüno-onkolojik tedavilerle  Bize BMS - Celgene ortaklığından söz eder misiniz?
     hastaların sağkalım sürelerinin artışı klinik çalışmalarla gösterildi.  Global biyo-farmasötik ilaç şirketi Celgene'i 2019 yılı sonunda 74
     İmmüno-onkolojinin yanı sıra, Celgene birleşmesiyle beraber he- milyar dolara satın aldık. 5 yıl içerisinde ürün portföyündeki deği-
     matoloji ve immünoloji alanındaki ağırlığımızın artmasıyla ciddi ve  şikliklerle beraber sektörde son yıllarda gerçekleşen en büyük sa-
     hayatı tehdit eden hastalıklar için çalışmalarımız artarak devam edi- tın almalar arasında yerini aldı. Bu birleşmeyle beraber genişleyen
     yor. Farklı tümör tipleri ve yeni endikasyonlarda tedavilerin en kısa  ürün yelpazemizle dünyanın lider biyofarma şirketi olma yolunda
     sürede hastalara ulaştırılabilmesi adına var gücümüzle çalışıyoruz.  ilk adımlarımızı attık. İki şirketin birleşmesiyle faaliyet gösterdiğimiz
     Ülkemizde ilaca erişimin dünya ile eşzamanlı olarak sağlanmasını ve  alanlarda daha da güçlendik.
     Ar-Ge faaliyetleri ile klinik araştırmaların ülkemize artarak taşınma-
     sını hedefliyoruz.                   Celgene birleşmesinin ardından kurumsal kimliğinizi de
                                 yenilediniz. Yeni kimliğin amaçlarından ve vermeye çalıştığı
                                 mesajdan bahseder misiniz?
                                 Birleşmeyle birlikte, güncel yapımızı ve topluma yönelik yaklaşımı-
                                 mızı yansıtmak adına 30 yıllık logomuzu da yeniledik. Bu yeniliğin
                                 temelinde “hastaların yaşamını bilimle dönüştürme” vizyonumuz
                                 yer aldı. Bu vizyonun en önemli yansıması; kurumumuz içindeki ça-
                                 lışma kültürünün ‘tutku’, ‘aciliyet’, ‘inovasyon’, ‘dahiliyet’, ‘dürüstlük’
                                 ve ‘sorumluluk’ değerlerinin etrafında örülmesi oldu. Tüm çalışma-
                                 larımızı öncülerinden olduğumuz tedavi alanlarında hastaların ha-
                                 yatlarına dokunma, zorlu mücadelelerine umut ışığı olma hedefiyle
                                 ortaya koyuyoruz. Kurum kimliğimizin yansıması olan logomuzu
                                 da bu doğrultuda yeniledik. Yeni logomuzda yer alan el sembolü;
                                 iyileştirmenin ve bakım sunmanın evrensel bir ifadesi olarak tüm
                                 çalışanlarımızın işine kattığı insani dokunuşu yansıtıyor. Yine logo-
                                 muzda kullandığımız canlı mor renk ise kurumumuzun dinamik ya-
                                 pısını ve kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan işe duyulan
                                 tutkuyu yansıtmak amacıyla tercih edildi.
                                                     2021 / İLKBAHAR 55
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12