Page 9 - FarmaNed 30
P. 9

Tecrübeli bir finansçı gözüyle, Türkiye ekonomisini nasıl
     Bristol Myers Squibb’in Covid-19 pandemisinden etkilenen  değerlendiriyorsunuz?
     toplulukları desteklemek için yaptığı çalışmalardan
     bahseder misiniz?                    Covid-19 salgını kuşkusuz hem geride bıraktığımız yılın hem de
                                 bu yılın ana gündem maddesi olma özelliğini koruyor. Pandemi ilk
     Salgınla mücadelede başlıca önlem olan sosyal izolasyon, kanser  etapta toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olarak ortaya çıkmış
     hastaları için hayatı iyice zorlaştırıyor. Maalesef kanser hastaları en  olsa da, küresel çapta yaşam biçimlerini, siyasi ve ekonomik düzen-
     çok desteğe ihtiyaçları oldukları dönemde yalnız kalabiliyorlar. Pan- leri de derinden etkiledi. Pandeminin süresi, dünya ekonomilerinin
     demi döneminde BMS olarak yaşadığımız ve çalıştığımız çevreyi  ne kadar süre dayanacağını da belirleyecek bir faktör aslında.
     korumak ve desteklemek için her türlü önlemi almaya çalışıyoruz.
     Hayati hastalıklarla mücadele eden hastalarımıza gerekli tedavinin  Pandemi sürecinde sağlık sektörünün tüm dünyada önem kazandı-
     kesintisiz olarak ulaşmasını sağlamak temel önceliğimiz. Bu sebeple  ğını görüyoruz. Öyle ki, pandeminin yarattığı sağlık ve ekonomiyle
     geçtiğimiz aylardan itibaren faaliyet gösterdiğimiz pazarlara ve klinik  ilişkili sorunlar hem devletlerin hem de özel sektörün aşı geliştirme
     çalışmalarımızın bulunduğu bölgelere tedarik sürekliliğini sağlamak  çalışmalarını önemli ölçüde hızlandırırken, ilaç sektörünün önemi-
     üzere alternatif yollar belirledik. BMS olarak, dünya genelinde top- nin bir kez daha fark edilmesini sağladı. Başka bir açıdan baktığı-
     lumların salgının yarattığı zorlukları yönetmesini desteklemek için  mızda; salgının bir yandan yenilikçiliği zorunluluk haline getirdiğini
     31 milyon doların üstünde finansal kaynak ayırdık ve kişisel koruma  görüyoruz.
     ekipmanı sağladık. Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı ile 6 uzmanlık ve has- Türkiye’nin yetişmiş insan gücü, coğrafi konum ve gelişen ekonomi
     ta derneğine toplamda yaklaşık 700 bin TL bağışta bulunarak ülke  açısından çok büyük bir potansiyeli var. Hem lojistik hem de yatırım
     çapında verilen amansız mücadeleye desteğimizi sürdürüyoruz. Bu  anlamında değerlendirirsek, ülkemizin bölgedeki diğer ülkelere hiz-
     zorlu süreci en az kayıp ve hasarla, hep birlikte dayanışma ruhumuz- met sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade edebiliriz. Bu
     la atlatacağımıza inanıyoruz.              potansiyeli inovasyon ve Ar-Ge’ye dayalı iyi bir yol haritası oluştu-
                                 rarak doğru değerlendirebilirsek, sektörümüzün bu zorlu süreçten
     Ar-Ge yatırımına global ölçekte büyük önem veriyorsunuz;  daha güçlü çıkacağına inanıyorum.
     BMS Türkiye’nin bu alandaki çalışmalarından bahseder misiniz?
     BMS olarak 11’i hematoloji, 13’ü onkoloji alanında olmak üzere de- Son olarak, önümüzdeki süreçte BMS Türkiye’nin gelişim
     vam eden toplam 31 klinik çalışmamız ile bu hedefe destek veriyo- ve büyüme odakları neler olacak?
     ruz. Globalde BMS olarak 40’tan fazla hastalık alanında çalışmaları- Bu dönemde başlıca önceliğimiz; toplum sağlığını gözeterek hayati
     mıza devam ediyoruz. Bu gelişmelerin kanser tedavisinde yeni bir  hastalıklarla mücadele eden hastaların ihtiyaç duyduğu tedavilerin
     dönemin kapılarını açtığını düşünüyoruz. BMS’in Ar-Ge’ye verdiği  tedarik süreçlerini yönetmek ve paydaşlarımızla güvenli bir şekil-
     öneme paralel olarak, giderek değişen ve gelişen klinik araştırma- de iş sürekliliğini sağlamaktır. 2021 yılında da çalışmalarımızı top-
     lara katkısı yıllar içinde artarak devam ediyor. Kimya, biyolojikler ve  lum sağlığını düşünerek ve yeni normalin gerektirdiği şekilde dijital
     gen tedavileri üzerinde devam eden çalışmalarımızda son derece  platformları kullanarak sürdürmeye devam edeceğiz. BMS Türkiye
     gelişmiş teknoloji ve platformları kullanıyoruz. Bu gelişmelerin kan- olarak son 3 senedir çift haneli büyüme rakamlarına ulaşıyoruz.
     ser tedavisinde yeni bir dönemin kapılarını açtığını düşünüyoruz. Bu  Hastalara yeni tedavi yöntemlerinin ulaştırılmasını amaç edinerek ve
     sayede birçok kanser hastasının yaşam sürelerinin uzadığını ve hayat  karşılanmamış ihtiyaç alanlarında yenilikçi çözümler sunarak Türkiye
     kalitelerinin arttığını gözlemliyoruz.         pazarında büyümeye devam edeceğiz.
                                                     2021 / İLKBAHAR 77
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14