Page 9 - farmaNed 36
P. 9

‘1artıbir hayatlar’, “sudaki yaşamı koruma”, “Aris Future Gelişim
     Yolculuğu”, “Çocuk Festivali”, “Hayata Mektuplar” gibi birçok
     sosyal sorumluluk projeniz bulunuyor. Özellikle gelecek
     dönemde hangi projelere destek vermeyi planlıyorsunuz?
     Kurumsal vatandaşlık kapsamında işimizi yaparken, toplumsal fayda-
     ya her alanda dokunmayı önemsiyoruz. Yer aldığımız alanlarda kesin-
     tisiz üretim sağlarken, insan kaynağımıza yatırımı, sağlıklı bilgiye erişi-
     mi, sağlıklı finansal büyümeyi, sağlıklı bir gelecek için güvenilir partner
     olma bakış açısı ile çalışıyoruz.
     Asli iş kolumuzu gerçekleştirirken bilgi birikimimizi, eforumuzu ve ku- 10.500 m ’lik alana sahip mevcut üretim tesisimizin yanına, 24.000
                                    2
     rumsal gönüllülük zenginliğimizi hem doğa hem insan için de sarf  m2’lik alana kurulacak olan ek tesiste tüm üretim süreçlerinin sıfır atık
     ediyoruz. 2021 sonunda başlattığımız Yeşilce Hareketi ile kurum içi  planlamasıyla organize edilmesi planlanmaktadır. Tablet, film kaplı
     sürdürülebilirlik konularındaki farkındalık artırıcı makaleler, sohbetler,  tablet, enterik kaplı tablet, kapsül, medikal şampuan, medikal losyon
     sıfır atık politikası kapsamında sorumlu tüketim ve atık ayrıştırma, plas- gibi mevcut üretim hatlarımıza ilave olarak; likit, pomat, katlı tablet,
     tik kullanımının durdurulması, üretimde enerji tasarrufu konularında  pellet tablet, toz dolum gibi yeni üretim hatlarına da sahip olacağız.
     operasyonel süreçlerimizi iyileştiriyoruz.       Böylece potansiyel partnerlikler ve yeni iş birlikleri için hazır olacağız.
     Kurumsal marka ve ticari markalarımız için yürüttüğümüz farkındalık  AR-GE Merkezimizi büyüterek yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün-
     projelerinin de bu amaca hizmet etmesine dikkat ediyoruz. Sürdü- ler için çalışmalarımıza devam edeceğiz, marka ve patent portföyü-
     rülebilir kalkınma hedefleri içinde vatandaşımıza doğru bilgi kaynağı  müzü genişleteceğiz.
     sunabilmek için sağlık bilgileri, farkındalık projeleri kapsamında hasta  Teknolojik alt yapımız her daim güncel ve değişimi yakalayacak şe-
     ve hasta yakını bilgilendirici içerikler, eğitimde fırsat eşitliği için TEGV  kilde atik. Sağlık ve inovasyon, teknoloji ile birleştiğinde fark yaratır.
     ile işbirliği içinde ilköğretim çağındaki çocukların okul dışı eğitimleri- İnsan kaynağımızın gelişimi ve doğru sağlık iletişimi için yatırımlarımız
     ne destek, TED ile maddi olanakları yeterli olmayan gençlere burs,  devam edecek. Sorumlu üretim ve kontrollü tüketim ile doğru kay-
     karasal yaşama katkı için Ege Orman Vakfı ile Hatıra Ormanı, sudaki  nak kullanımı konusunda çalışmalarımız sürecek. Kurumsal vatandaş-
     yaşama katkı için TURMEPA ile sahil kıyı temizliği, çocuklara hijyenik  lık kapsamında insan sağlığı için çalışırken gezegenimizin sağlığı için
     oyun sahaları için Gülmek İyileştirir Derneği ile partnerlik, kadın eme- değer katmaya devam edeceğiz.
     ğine katkı gibi bir çok konudaki projelerde yer almaya gayret ediyoruz.  Bir kadın yönetici olarak kadın istihdamına verdiğiniz
     Ali Raif, dahili kariyer yolculukları konusunda fırsat tanıyan bir kurum- önemden bahseder misiniz?
     dur. Bu nedenle işimizi geliştirirken insan kaynağımızın yetkinliklerini  Ali Raif’in köklü geçmişinden bu yana pek çok rolde kadın çalışanımız
     de geliştirmeye önem veriyoruz. Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu  var olmuştur. Var olmaya da devam edecektir. 2020 Türkiye İstatistik
     Derneği’nin düzenlediği 2022 TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülle- Kurumu verilerine göre Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam
     ri’nde ‘Yetenek Gelişim Programı’ kategorisinde, potansiyel yönetici  edilenlerin oranı %42,8 olup bu oran kadınlarda %26,3 erkeklerde ise
     adaylarının gelecek rollere hazırlandığı ‘Aris Future Gelişim Yolculu- %59,8’dir.
     ğu’ projesi ile “Bronz” ödül aldık. 24 aylık bir yolculuk olan programa  Ülkemizde kadın yönetici oranı %19,3 iken; 2021 yılında Türkiye Bü-
     katılan yönetici adaylarımızın %75’i program sonunda yönetici rollere  yük Millet Meclisi kadın milletvekili oranı %17,4 olmuştur. Ali Raif olarak
     terfi etti ve diğer katılımcılar da yeni rollere hazırlandı. Katkısının büyük  kadın gücünü ve istihdamını önemsiyoruz. 750’yi aşkın çalışanımız
     olduğunu ölçümlediğimiz ve inandığımız projemizin ikincisini de ha- içinde kadın çalışan oranımız %32, kadın yönetici oranımız %32. Yak-
     yata geçirmekten mutluyuz ve gelecek için umutluyuz.  laşımımız yeni istihdam ve atamalarda her zaman olduğu gibi cinsiyet
                                 eşitliği ilkesi ile hareket etmek ve kadın çalışanlarımızı desteklemek
     “Yaşama değer katmak” mottosuyla çalışmalarına devam
     eden Ali Raif’in gelecek planları ve önümüzdeki 10 yıl için  yönünde olacaktır.
     hedefleri nelerdir?                  Sizce başarılı bir yönetici olmanın yolları nelerdir?
     Her kurum için ekonomik, sosyal ve çevresel etkileşim açısından sağ- Başarılı bir yönetici başarılı bir ekip ile var olur. O nedenle ekibime uy-
     lıklı bir büyüme ile yol haritası belirlemesi önemlidir. Köklü geçmişimiz  gun çalışma ortamı sağlamayı, kendini ifade etme ve var etme fırsatı
     ve deneyimimiz ile yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki ürün yelpazemiz  oluşturmayı, aynı zamanda da inisiyatif vermeyi çok önemsiyorum.
     ve sağlığa katkımız ile emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz. İkitelli  Çok çalışmanın gerekliliği zaten ortada ancak eğer şanslıysanız çalı-
     Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden ikinci fabrikamız ile  şırken mutlu da olabilirsiniz. Bence başarılı yönetici, daha da önemlisi
     üretim kompleksimiz tamamlandığında Ali Raif İlaç’ın mevcut üretim  başarılı insan; çalışırken mutlu olabilen kişidir. İnsanlar mutlu oldukları
     kapasitesinin 4 katına çıkmasını, istihdamımızın %30 artmasını ve ihra- ve güvende hissettikleri ortamlarda üretken ve yaratıcı olurlar. Kendim
     catımızın büyümesini hedefliyoruz. Bu gelişimleri sağlayarak kurum- için istediğim ve bulduğum bu ortamı herkes için var etme çabam, Ali
     sal varlığımızı kurum kültürümüz ile birlikte geleceğe taşıyoruz. Raif’te de her zaman sürecektir.
                                                   2023 / İLKBAHAR  | 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14