Page 7 - farmaNed 36
P. 7

Ali Raif’te 1990 yılından bu yana çeşitli kademelerde görev aldınız.
     2021 yılından bu yana ise şirketin Genel Müdürüsünüz. Bu süreçte
     ne gibi gelişim ve yeniliklere imza attınız?
     İşe başladığım yıllarda Ali Raif İlaç; oldukça küçük ölçekli, daha çok it-
     hal ettiği ürünleri satan, üretim hacmi ve imkanları o dönem için daha
     sınırlı bir şirketti. O günden bugüne bizimle olan arkadaşlarımla birlik-
     te çok önemli işler yaptık.
                                 İlaç sektörünün önemli oyuncularından olan ve uluslararası pek
     Şirketimiz uluslararası standartta bir üretim tesisine kavuştu. Artan
     üretim kalitemiz ve hacmimizle birlikte eşdeğer ürünlerimizin sayısını  çok ilaç şirketi ile güçlü iş birliği yapan Ali Raif’in globaldeki
     artırdık. Bu ürünleri kendi fabrikamızda ve laboratuvarlarımızda üret- vizyon ve misyonu nedir?
     tik. Her yıl artan sayıda yeni ürünü pazara vermeye devam ettik. Her  Ali Raif olarak insana saygı, güvenilirlik, başarı odaklılık, çağdaşlık ve
     bir markamızı başarılı bir biçimde tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirdik.  yenilikçilik değerlerimizi ve yaşama değer katma misyonumuzu hem
     Sağlık sektörüne hizmet ettiğimiz bilinciyle hekim ve hasta odaklı yak- lokal hem de global çalışmalarımızda kendimize rehber edindik. Kök-
     laşım ile sağlığa değer katan güvenilir bir çözüm ortağı olmaya ça- lü geçmişimiz ve 60 yıllık ilaç deneyimimiz ile gerçekleştirdiğimiz iş
     lıştık. Pazarlarında lider ürünler var ettik. İthal ettiğimiz ürünlerimizin  ortaklıklarımızda, topluma kaliteli hizmet sunmak önceliğimiz olmuş-
     Türkiye’deki başarıları ve iş anlayışımız ile iş ortaklarımızın en değerli  tur. İlaç endüstrisine adım attığımız ilk yıllardan beri gerek gastroente-
     paydaşı olduk. Bugün sektörde 870 firma arasında ilk 25’te yer almak- roloji gerek kardiyoloji gerekse diyabet alanında birçok öncü referans
     tan mutlu ve gururluyuz.                markanın global iş birlikleri ile topluma kazandırılmasına, ardından
                                 yerel üretim ile hizmete devam edilmesine katkı sağladık.
     Ali Raif’in yapılanmasından bahseder misiniz?
     Hangi terapötik alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz?  Ali Raif İlaç olarak ürettiğimiz ürünlerle yurtiçi pazarlarında yer alma-
                                 mızın yanı sıra: Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Özbe-
     Ali Raif İlaç olarak Türk İlaç Pazarı’nda 1963’ten beri edindiğimiz dene-
     yimimiz ile yaklaşık 60 yıla yakın bir süredir gastroenteroloji ve kardi- kistan ve Kosova olmak üzere 6 ülkeye yerel markalarımızı ihraç et-
     yoloji, 50 yıldır endokrinoloji ve diyabet, 40 yılı aşkın süredir psikiyatri  mekteyiz. 2022’de ihracatımızı 2021 yılına göre yüzde yüzün üzerinde
     ve nöroloji, 30 yıldır da fizik tedavi, romatoloji ve ortopedi alanların- büyüttük. Hedefimizde ihracat hacmimizi ve ihracat yaptığımız ülke
     da uzman ekibimizle ile faaliyet gösteriyoruz. Uzun süre çalıştığımız  sayısını artırmak ve ülkemize döviz kazancı sağlamak var.
     branşların yanında pediatri, hematoloji, organ nakli, Multiple Skleroz  Bunun için yeni bir fabrika inşaatına başladık. 2021 yılında İkitelli OS-
     (MS), Idiyopatik Pulmoner Fibrozis (IPF) gibi spesifik tedavi alanlarda  B’de temeli atılan yeni çağdaş üretim tesisimiz ile üretim kapasitemizi
     da yeni markalarımız ile güvenilir bir paydaş olarak çalışmaya devam  4 katına çıkararak hem yeni iş birliklerine açık hem de global arenada
     ediyoruz. 20 yılı aşkın süredir tatlandırıcı kategorisindeki ürünlerimizin  daha fazla markamız ile yer almak için hazırlanıyoruz. Bundan son-
     yanı sıra önemi gittikçe artan takviye edici gıda markaları ve tıbbi cihaz  ra ilk hedefimiz temelini attığımız yeni fabrikamızın çok kısa sürede
     ürünleri ile de Aris Life çatısı altında tüketici sağlığı tedavi alanında yer  tamamlanması, üretime geçmesi, üretim hattımızın genişlemesi, ka-
     almaktayız.                      pasitemizin artması ve ürün portföyümüzün büyümesidir. Hayalimiz
     Bugün 200’ü aşkın farklı farmasötik formdaki ürün çeşidi, 70’ten fazla  ve hedefimiz Türk İlaç Pazarı’ndaki yerimizi güçlendirmek, uluslararası
     marka ile Türk ilaç sanayisine hizmet etmekte ve global firmalarla iş  pazarda başarılı bir oyuncu olarak penetrasyonumuzu genişletmektir.
     birliğini sürdürmekteyiz.               Tedavi sunduğunuz alanları genişletme hedefinizi ARİS LIFE
                                 ile gerçekleştiriyorsunuz. Buradaki ürün portföyünüze
                                 değinebilir misiniz?
                                 Dünya olarak deneyimlediğimiz sağlık krizinde, sağlığı korumanın ne
                                 kadar önemli olduğunu daha çok dillendirir olduk. Beden ve zihin
                                 sağlığı için hem düzenli egzersizin hem dengeli beslenmenin fayda-
                                 sını, bağışıklık sistemimizi kuvvetli tuttuğumuz müddetçe ne kadar
                                 dirençli olabildiğimizi hep birlikte kavradık ve deneyimledik. Bu kap-
                                 samda gerek önleyici ve destekleyici tedavilerin artan önemi, gerekse
                                 bu alandaki sağlık ürünlerine olan ihtiyacın artması ile Ali Raif Tüketici
                                 Sağlığı Grubu olarak Aris Life ekibi 2019 yılından beri faaliyet göster-
                                 mektedir. Yirmi yılı aşkın süredir tatlandırıcı ürün portföyü ile kazandı-
                                 ğımız deneyimimize, sağlıklı kalma ve bütünsel sağlık dengesi için ha-
                                 zırlanan çocuk sağlığı, bağışıklık sistemi, kadın sağlığı, kemik ve eklem
                                 sağlığına yönelik destek tedavileri ile tıbbi cihaz ürün portföyünü de
                                 katarak daha geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz.
                                                   2023 / İLKBAHAR  | 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12