Page 23 - FarmaNed 30
P. 23

HEYKELTRAŞ
      Yaş: 4 yaş ve üzeri
      Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri
      Ne lazım? Hiçbir materyal lazım değil
      Nasıl oynanır? Oyunculardan biri heykeltıraş seçilir. Heykeltıraş
      çalışmaya başlamadan önce farklı uygulamaları ifade etmek is-
      tediğini söyler. Örneğin; “Heykellerin en sevimlisini, en mutlu-
      sunu, en korkuncunu yapmak isterim” der. Bunu söylediği anda
      her oyuncu heykeltıraşın istediği şekilde vücuduyla ve yüzüyle
      bir ifade oluşturur (sevimli, mutlu, çirkin vb.). Heykeltıraş hangi
      ifadeyi beğenirse o ifadeyi sergileyen oyuncu yeni heykeltıraş
      olur.
      Çocuğa ne kazandırır? Konsantre olma, yönergeleri takip
      edebilme, psikomotor gelişim hızı, kaba motor becerileri ve
      duyguları ifade edebilme becerilerini geliştirir.      HAYVAN TUTMACA                     DOKUN – TAHMİN ET
      Yaş: 4 yaş ve üzeri                  Yaş: 4 yaş ve üzeri
      Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri             Oyuncu sayısı: 3 kişi ve üzeri
      Ne lazım? Hiçbir materyal lazım değil         Ne lazım? Bir tepsi ya da kutu, küçük nesneler

      Nasıl oynanır? Oyunculardan biri aklından bir hayvan tutar. Di- Nasıl oynanır? Bir tepsi içine evde bulunan nesneler konur
      ğer oyuncular tutulan hayvana dair sorular sorar: “Kaç ayaklı?”,  (toka, para, saç fırçası, cüzdan vb.). Oyuncular bu nesnele-
      “Ne yer?”, “Nerede yaşar?” gibi. Verilen cevaplara göre oyuncu- ri kısa süre gördükten sonra tepsinin üzeri bir bezle örtülür.
      nun aklında tuttuğu hayvan tahmin edilmeye çalışılır. Oyun bu  Oyuncular sırasıyla nesnelere dokunarak doğru bir tahminde
      şekilde sıra ile devam eder.              bulunmaya çalışırlar.
      Çocuğa ne kazandırır? Hayvanları tanımasını ve özelliklerini  Çocuğa ne kazandırır? Dokunma duyusunu kullanarak akıl
      bilmesini sağlar.                    yürütme, kısa süreli ve aktif işleyen bellek alanlarını geliştirir.
      EVET – HAYIR                      PET BARDAĞA SEKTİRME
      Yaş: 4 yaş ve üzeri                  Yaş: 6 yaş ve üzeri
      Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri             Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
      Ne lazım? Hiçbir materyal lazım değil         Ne lazım? Sehpa, pinpon topu, pet bardak

      Nasıl oynanır? Oyunculardan biri sunucu diğeri de cevap ve- Nasıl oynanır? Oyuncuların önüne ve uzağına birer sehpa
      ren kişi olur. Cevap veren oyuncunun hiçbir soruya “Evet” ya  konur ve uzaktaki sehpaya bir adet bardak yerleştirilir. Oyun-
      da “Hayır” şeklinde cevap vermemesi gerekir. Örneğin; “Oku- cu elindeki pinpon topunu önünde duran boş sehpaya çarpıp
      la gidiyor musun?” sorusuna “Evet” derse yanar, “Gidiyorum”  sektirerek diğer sehpadaki bardağın içine atmaya çalışır. Topu
      demelidir. Karşı oyuncu “Kaç kardeşsiniz? 3 kardeşsiniz değil  bardağa atan ilk oyuncu oyunu kazanır. Bu oyun en az iki kişi
      mi?” gibi şaşırtmalı sorularla karşısındaki oyuncuya “Evet-Hayır”  yarışarak oynanabileceği gibi süre tutarak sırayla da oynanabilir.
      dedirtmeye çalışır.                   En kısa sürede tamamlayan oyunu kazanır.
      Çocuğa ne kazandırır? Dikkatli olmayı ve hızlı düşünmeyi ge- Çocuğa ne kazandırır? Görsel-mekânsal alanda planlama
      liştirir.                        yapma, konsantre olma, el-göz koordinasyonu kurma, hızlı
                                  hareket etme becerilerini geliştirir.

                                                            21
                                                     2021 / İLKBAHAR 21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28