Page 18 - FarmaNed 30
P. 18

FAKÜLTE


                  Uzm. Ecz.                        Ecz.
                  Ahsen Sevde Çınar                    Elif Damla Gök
                  Farmakognozi Anabilim Dalı               Analitik Kimya Anabilim Dalı
                  Araştırma Görevlisi                   Araştırma Görevlisi


     Akademik kariyer yapma fikri sizin için nasıl ortaya çıktı? Akademik kariyer yapma fikri sizin için nasıl ortaya çıktı?
     Lisans hayatımın ortalarında eczane eczacılığı yapmak istemediği- Henüz fakültede okurken lisans derecesinden daha ileri gitmek
     me karar vermiştim, ancak hangi alanda çalışmak istediğim konu- istediğimi biliyordum. Mezuniyet projesi hazırlık aşamasında
     sunda net değildim. Beşinci sınıfa geldiğimde Erasmus programı  araştırma yapmanın ve bunun ardından bir sonuca varabilmenin
     ile yurt dışındaydım. Bir araştırmayı başka bir ülkede yapmak benim  çok ilgimi çektiğini fark ettim ve bu yolda ilerlemek istedim.
     için zor olsa da farklı bakış açıları kazandırdı. Bu süreçte; araştır-
     ma yapmanın, mesleğimize faydalı bilgiler katmanın benim için en  Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni tercih
     doğru seçenek olduğuna karar verdim.          etmenizin sebebi nedir?
                                 Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin akademik kad-
     Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni tercih  rosunu incelediğimde güçlü ve deneyimli hocalarımızın yer al-
     etmenizin sebebi nedir?
                                 dığını gördüm. Sağlık temalı bir üniversite olması ve Ankara’da
     Lokman Hekim Üniversitesi’ni ilk duyduğumda sağlık alanında  üniversite ile yakından bağlantılı hastanelerin yer alması benim
     köklü bir geçmişi bulunan sağlık grubunun, bu tecrübe ve alt ya- için çok önemliydi. Üniversitemizin kısa sürede çok fazla işler
     pısını eğitime aktarıyor olması ilgimi çekmişti. Üniversitede benim  başarıyor olması ve akademisyenlerinin kendilerini geliştirme im-
     alanımla ilgili kadro ilan edildiğini gördüğümde, ilk olarak akade- kanını ve motivasyonunu sağlaması tercih etmemde etkili oldu.
     mik kadrosunu merak ettim. İncelediğimde; beni heyecanlandır-
     mıştı. Burada kendimi şanslı hissediyorum.
                                 Eczacılığın bugün geldiği noktayı nasıl görüyorsunuz?
     Eczacılığın bugün geldiği noktayı nasıl görüyorsunuz?  Eczacılar, ilacın Ar-Ge aşamasından hastaya güvenli bir şekilde
                                 ulaştırılmasına kadar her adımda yer almaktadır. Ülkemizde en
     Eczacılık; tedavi ya da iyi halin devamlılığı için kullanılan ilaç veya
     ürünlerin araştırılmasından başlayıp, kullanımına kadar geçen ge- yaygın çalışma alanı serbest eczane eczacılığı pozisyonudur. An-
     niş süreçte her basamakta yetkin bir meslektir. Bugün eczacılık  cak eczane açmanın kanun ve yönetmeliklerle sınırlandırılmasıy-
     denildiğinde, ilk akla gelenin serbest eczane açmak olması değiş- la birlikte serbest eczane eczacılığı dışındaki seçeneklere yönelim
     tirilmesi gereken bir düşüncedir. Bence eczacılık, tarih boyunca da  başlamıştır. Bu gelişmenin uzantısı olarak eczacılık fakültesinde
     gördüğümüz gibi değişikliklerle birlikte gelişen ve her zaman ihti- okumayı tercih eden öğrenciler bu değişimi fark ederek kendi-
     yaç duyulan bir meslek grubu olacaktır.         lerini her alanda geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu bilinçle tercih-
                                 lerini eczacılıktan yana yapan ve eğitim-öğrenimini tamamlayan
     Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilere neler tavsiye  öğrencilerin serbest eczacılık dışında eczacıların yer alabileceği
     edersiniz?                       her alanda daha etkin rol oynayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
     Eczacılık; oldukça fazla emek isteyen, teorik eğitimin yanında yo- Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilere neler tavsiye
     ğun bir pratik eğitim sürecini de içeren bir bölümdür. Ancak he- edersiniz?
     pimiz gibi yeni başlayan meslektaş adaylarımız da kararlı ve öğ-
     renmeye açık olduklarında bu eğitimi başarıyla tamamlayacaktır.  İlk tavsiyem; eczacılık mesleğine karar verdikten sonra üniversite
     Benim tavsiyem; öncelikle eczacılık mesleğini bugünkü başarı sis- seçimini yaparken okulun akademik kadrosunu incelemeleridir.
     temini baz alarak sadece puanı yettiği için değil, meslekte bulunan  Eczacılık çok fazla kariyer seçeneği olan bir meslektir. Ancak bu
     kişilerin de tecrübelerinden faydalanarak mesleği tanıyıp, kendile- çeşitlilik mezun olduktan sonra hangi alana yöneleceğine dair
     rine uygun buldukları takdirde seçmeleridir. Ayrıca bu yoğun ders  kararsızlıklara da sebep olabilir. Bu kararsızlığı önlemek için lisans
     dönemi sırasında kişisel gelişimlerini, hobilerini ve sosyal hayatları- eğitimi sırasındaki zorunlu stajları verimli bir şekilde değerlendir-
     nı da arka plana atmamalarını tavsiye edebilirim.    mek gerekir.
   16
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23