Page 17 - FarmaNed 30
P. 17

Eczacılar bugün sadece serbest eczacılıkla sınırlı kalmayıp, pek  Sizce iyi bir eczacıda olması gereken özellikler nelerdir?
     çok alanda iş bulabiliyorlar. Siz öğrencilerinizi hangi alanlara  Fakültenizde eğitim gören öğrencilere neler tavsiye
     yönlendiriyorsunuz? Kariyer planlamalarıyla ilgili ne gibi  ediyorsunuz?
     etkinlikler düzenliyorsunuz?              Eczacılık doğrudan insan sağlığına hizmet eden bir meslektir.
     Eczacılık, pek çok çalışma alanına sahip bir meslektir. Serbest  Dünya Sağlık Örgütü’nün 9 yıldızlı eczacı tanımında yer alan
     eczacılık en fazla bilinen ve çok önemli bir çalışma alanımız, an- özellikler iyi bir eczacı olmanın koşullarını göstermektedir. İleti-
     cak bunun yanı sıra onlarca farklı çalışma alanımız da mevcut.  şim becerileri güçlü, analitik düşünceye sahip, sürekli öğrenme-
     İlaç, kozmetik ve tıbbi cihaz sektörü, tıbbi bitkisel ürünlere iliş- ye ve araştırmaya açık, topluma hizmeti ve öğretmeyi benimse-
     kin alanlar, ilaç Ar-Ge laboratuvarları, hastane eczaneleri, Sağ- yen ve önemseyen, lider özelliklere sahip ve girişimci bireyler
     lık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sosyal Güvenlik  iyi birer eczacı adayıdır. İnsanları sevmenin ve çok çalışmanın
     Kurumu, ecza depoları, akademik yaşam ve eczacılıkta uzmanlık  başarıya götüren en önemli özellik olduğunu söyleyebilirim.
     diğer alanlarımız arasında sıralanabilir. Biz öğrencilerimizi mesle-
     ğimizin farklı alanlarına yönlendirmeyi hedefliyoruz. Eğitimimizin  Son olarak, eczacılık fakültesinde okumak isteyen öğrencilere
     ilk yılında zorunlu bir ders olarak yer alan Eczacılığa Giriş ve Ter- neler tavsiye edersiniz?
     minoloji dersinde bu farklı alanlar ile tanışmalarını sağlıyor, sa- Eczacılık fakültesini seçmek isteyen öğrencilere ilk olarak ‘kim-
     hadan gelen uzmanlarla tanıştırıyoruz. Eğitimin sonraki yıllarında  ya ve biyoloji’ alanlarına olan ilgilerini sorgulamalarını söyleye-
     ise sunacağımız farklı staj imkanları ile bu alanları daha yakından  bilirim. Eczacılık eğitimi zor ve çalışmayı gerektiren bir eğitimdir.
     tanımalarını sağlayacağız. İlaç endüstrisi ve uzmanlık, öğrencile- İnsan sağlığını kaygı edinebilecek kişiler bu mesleği seçmelidir.
     rimizi yönlendirmek istediğimiz alanların başında geliyor. Ayrıca,  Laboratuvarda çalışmak ve araştırmak da ilginizi çekiyor ise bu
     eğitimin ikinci yılından itibaren sunduğumuz öğrenci asistanlığı  mesleğe yönelebilirsiniz. Eczacılık mesleğini ilk tercihi olarak
     sayesinde akademik hayat ile tanışmalarını da sağlıyoruz.  seçmiş ve bugün olsa yine seçecek olan bir büyüğünüz olarak
                                 mesleğimizi hepinize tavsiye ederim.
     Eczacılık mesleğinin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
     Eczacılık, daha önce de ifade ettiğim gibi pek çok çalışma alanı-
     na sahip ve sunduğumuz hizmet ile insanoğlu oldukça var ola-
     cak bir meslektir. İlacı en iyi bilen eczacıdır. Pandemi sürecinde
     serbest eczanelerimizin değerini bir kez daha anladık, hatta top-
     lum eczaneleri olarak adlandırdık. Bir eczacı, serbest eczacılığın
     yanı sıra onlarca farklı alanda görev alabilmektedir. Değişen ve
     gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni açılımların olması da kaçı-
     nılmazdır. Bu doğrultuda son yıllarda yürürlüğe giren eczacılıkta
     uzmanlık sınavı ile eczacılarımız iki farklı alanda uzman olarak
     da yetişmektedir. Bizim fakültemizde de bu yenilikçi yaklaşım
     ile hem lisans hem lisansüstü eğitimimizi güncellemeye hem de
     meslektaşlarımıza farklı meslek içi eğitim programları sunmaya
     çalışıyoruz.
                                                     2021 / İLKBAHAR 15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22