Page 15 - FarmaNed 30
P. 15

Ekim 2020 itibari ile Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi
                                 Yürütme Kurulu üyesi seçildiniz.
                                 Biraz bu süreçten bahseder misiniz?
                                 Eczacılık Fakültesi Dekanlar Konseyi; Eczacılık Fakülteleri ara-
                                 sında iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi, deneyimlerin paylaşıl-
                                 ması, eczacılık eğitimindeki değişim ve düzenlemelerin birlikte
                                 yapılabilmesi amacıyla ortak bir platform sağlamaktadır. Türkiye
                                 ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan 44 eczacılık fa-
                                 kültesinin üyesi olduğu Dekanlar Konseyi tarafından yapılan ça-
                                 lışmalar ve toplantılar, bir başkan ve iki yardımcısı olmak üzere
                                 üç dekandan oluşan Yürütme Kurulu tarafından düzenlenir ve
                                 yönetilir. 2020 yılı itibarıyla Dekanlar Konseyi üyesi dekanları-
                                 mız tarafından Yürütme Kurulu üyesi olarak seçilmekten dolayı
                                 büyük onur duydum. Eczacılık eğitimimiz ve mesleğimiz adına
                                 güzel çalışmalar yapmak üzere planlarımızı tamamladık ve ça-
                                 lışmalarımıza başladık.

                                 Yeni bir fakülte olmanıza rağmen son derece güçlü ve
                                 deneyimli bir akademik kadronuz bulunuyor.
                                 Bugüne kadar birlikte hangi başarılara imza attınız?
     Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde göreve  Belirttiğiniz gibi Türkiye’deki en köklü eczacılık fakültelerinden
     başladığınız ilk günden itibaren birçok yenilik gerçekleştirdiniz.  gelen, geldikleri fakültelerde çok önemli çalışmalara imza atmış,
     Bunlardan biraz bahseder misiniz?           yıllarca yöneticilik görevlerinde bulunmuş, alanında uzman, çok
                                 deneyimli ve güçlü bir akademik kadroya sahibiz. Rektörü eczacı
     Eczacılık eğitiminde öğrencilerimize fakülteye geldikleri ilk  olan ilk üniversite olmak da bizim en önemli ayrıcalıklarımızdan
     günden itibaren mesleğin farklı yönlerini gösterebilecek Ecza- biridir. Akademik kadromuzu genişletirken hem çok çalışmaya
     cılığa Giriş ve Terminoloji dersini müfredatımıza zorunlu bir ders  istekli, gelişime açık genç akademisyenleri, hem de bu genç
     olarak almak ile başladık. Bu derste, sahada eczacılığın farklı  akademisyenlere ve eczacılık öğrencilerimize yol gösterecek ve
     alanlarında görev alan yetkin eczacılarımızı okula davet ettik.  vizyon katabilecek deneyimli, alanında söz sahibi hocalarımızı
     Ardından, öğrencilerimize mesleğimizle ilgili yeni bakış açıları  kadromuza almaya özen gösteriyoruz. Ayrıca, eczacılığın farklı
     kazandırabilecek ve diğer eczacılık fakültelerinde olmayan Spor  alanlarında saha deneyimine sahip meslektaşlarımızı da ‘ziya-
     Eczacılığı, Sağlık Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması, İlaç Po- retçi öğretim üyesi’ statüsü ile ekibimize katıyoruz. Böylece çok
     litikası gibi seçmeli dersleri müfredatımıza yerleştirdik.  önemsediğim, teorik bilgi ile sahadaki çok değerli pratik bilgiyi
     Lokman Hekim Üniversitesi Hastanesinde 20 Temmuz 2020’de  harmanlayarak öğrencilerimize eğitimleri boyunca sunuyor ve
     kurduğumuz Klinik Eczacılık Birimi ile hekim ve hastalarımıza  mesleğe daha hazır hale getiriyoruz.
     hizmet vermeye başladık. Öğrencilerimiz de 4. sınıfa geldikle- İşte bu yaklaşımla; eczacılık çekirdek eğitim programı ile tam
     rinde bu birimde staj yapma imkânı bulacaklar.     uyumlu derslerimizin yanı sıra öğrencilerimize farklı bakış açı-
                                 ları kazandırabilecek seçmeli dersleri açtık ve açmaya devam
     Araştırmaya daha yatkın ve istekli olan öğrencilerimiz için ‘öğ-
     renci asistanlığı’ kavramını başlattık. Bugüne kadar 8 öğrencimiz  edeceğiz. Üniversite hastanemizde Klinik Eczacılık Birimimizi
     öğrenci asistanı oldu ve danışman hocaları ile birlikte farklı pro- kurduk ve hem hekimlere hem hastalarımıza hizmet vermeye
     jelerde çalışma fırsatı buldular.           başladık. İlaç, Zehir ve Teratojenite Danışma Birimini çok ya-
                                 kında hizmete açacağız. Öğrencilerimiz de bu birimlerde staj
     Diğer taraftan, meslektaşlarımızın meslek içi eğitimlerine katkı  yapma imkanı bulacaklar. Diğer taraftan, öğrencilerimize henüz
     sağlamak adına ihtiyaç duyulan farklı ve yenilikçi eğitim prog- 2. sınıfta sunduğumuz ‘öğrenci asistanlığı’ kavramı pek çok üni-
     ramlarını hayata geçirdik. Spor Eczacılığı, Fitoterapide Bütüncül  versitede olmayan bir yaklaşım. Pandemi koşullarına rağmen
     Yaklaşımlar, Uygulamalı Majistral İlaç Eğitimi, Eczacılıkta Kişisel  Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde uyguluyoruz
     Verilerin Korunması, Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlen- ve öğrencilerimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.
     dirmesi ve çok yeni hazırladığımız Veteriner Eczacılığı bunlar- Eczacılık eğitiminde akreditasyon konusunda da çok deneyimli
     dan bazıları.                     bir kadroya sahibiz ve daha ilk günden akreditasyon standartlarına
     Henüz çok genç bir fakülteyiz ve öğrencilerimiz henüz 3. sınıfa  uygun şekilde tüm çalışmalarımızı yürütmeye başladık. Öz değer-
     geldiler. Planlarımız içinde olan yenilikçi yaklaşımları hayata ge- lendirme raporumuzu yıllık olarak yazıyor, eksiklerimizi de görerek
     çirmeye devam edeceğiz.                hemen tamamlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
                                                     2021 / İLKBAHAR 13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20