Page 16 - FarmaNed 30
P. 16

FAKÜLTE


                                 Türkiye’de her yıl yeni eczacılık fakülteleri açılmakta.
                                 Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesini diğerlerinden
                                 ayıran özellikler nelerdir?
                                 Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, sağlığın başkenti
                                 Ankara’da sağlık temalı bir üniversitede açılmış, tam donanımlı
                                 bir alt yapıya sahip ilk vakıf eczacılık fakültesidir. Yeni bir üniver-
                                 site olmakla birlikte, sağlık alanında 25 yıllık bir deneyime sahip
                                 Lokman Hekim Sağlık Grubu desteğini alması ve bu bilgi biriki-
                                 mi üzerine en iyi bildiği alanda eğitim vermek üzere kurulan bir
                                 üniversitede, diğer sağlık profesyonelleri ile güçlü etkileşim ve
                                 iletişimi sağlayacak şekilde eczacı yetiştiren bir fakülte olması
                                 diğerlerinden bir adım öne çıkarmaktadır.
                                 Bunun yanı sıra, Türkiye’nin en köklü eczacılık fakültelerinden
                                 gelen, alanında söz sahibi deneyimli akademik kadrosu ile ec-
                                 zacılık eğitimini daha farklı bir noktaya taşımayı ve mesleğe yön
                                 verebilecek, ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi ec-
                                 zacıları yetiştirmeyi hedeflemiştir. Lokman Hekim Üniversitesi
                                 Eczacılık Fakültesi sadece lisans eğitiminde değil, lisansüstü ve
                                 meslek içi eğitimlerde de önemli açılımlar yapmayı, ilkleri ger-
     Eczacılık fakültelerinin bir diğer önemli rolü araştırma-geliştir- çekleştirmeyi amaç edinmiş bir fakültedir.
     me çalışmaları ve lisansüstü öğrencilerin yetiştirilmesidir. Biz
     de açtığımız yüksek lisans programlarımıza ilk öğrencilerimizi  Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne gelen
     kabul ettik. Avrupa Birliği Projeleri dahil proje başvurularımızı  öğrencileri nasıl bir kampüs hayatı bekliyor?
     yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Özellikle tıbbi ve aroma- Lokman Hekim Üniversitesi Ankara’nın merkezinde yer alan bir
     tik bitkiler alanında ürüne giden yolda çalışmalarımızı başlattık,  yerleşkeye sahiptir. Tam donanımlı laboratuvarlar ve dersliklere
     bu alanda önemli işler yapacağımıza ve Lokman Hekim markalı,  sahip yeni bir üniversitedir. Eczacılık Fakültesi öğrencileri, Tıp,
     tüm analizleri gerçekleştirilmiş standardize ürünler elde edece- Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri Fakülteleri’nin
     ğimize inanıyoruz.                   öğrencileri ile birlikte ve güçlü bir etkileşimle yetişmektedir.
     Eğitimimizde ve mesleğimizde eksikleri giderecek, daha ileriye  Üniversitemize tahsis edilen yeni kampüs alanımız Eskişehir
     gitmemizi sağlayacak ve daha önce yapılmayan çalışmaları yap- yolu üzerinde yer almakta olup, önümüzdeki günlerde inşaat
     mak üzere var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam  başlayacak ve fakültelerimiz kademeli olarak yeni yerleşkemize
     edeceğiz.                       taşınacaklardır.
     Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, son dönemde  Sosyal eczacılık dersleriniz oldukça güçlü. Öğrencilerinizin
     Avrupa Eczacılık Fakülteleri Birliği Üyesi oldu.    kişisel ve sosyokültürel gelişimlerine katkıda bulunmak için ne
     Biraz bu süreçten bahseder misiniz?          tür organizasyonlar düzenleniyor?
     Avrupa Eczacılık Fakülteleri Birliği (EAFP); eczacılık eğitiminin ve  Öğrencilerimizin iletişim becerilerinin gelişmesini önemsiyoruz
     eczacılığın farklı dallarının gelişmesi için öncülük eden bir yapı.  ve bu doğrultuda hem öğrenci topluluklarımızın çalışmalarına
     Üyesi olan eczacılık fakültelerinin değişimin bir parçası olmala- destek sağlıyor, hem de fakülte olarak öğrencilerimize farklı im-
     rı, geleceği planlamaları ve fakültelerdeki eğitim ve araştırmada  kanlar sunuyoruz. Danışmanı olduğum Eczacılık Fakültesi Öğ-
     ulaşılan yüksek standartların sürdürülmesini sağlamadaki zor- renci Topluluğu ‘Pharmacopolium’ son derece aktif bir topluluk.
     lukları değerlendirmeleri için bir platform olarak hizmet eder.  Öğrencilerimiz çok yenilikçi fikirler ile etkinlikler düzenliyorlar.
     Böyle bir yapıya üye olarak Avrupa’daki Eczacılık Fakülteleri ile  Bu etkinliklerden biri olan ‘İlaç Gibi Sohbetler’ etkinliği ile farklı
     birlikte gelişmeleri takip etme fırsatı sağlamanın ve bu birliğe  konuşmacıları davet ediyor ve öğrencilerimizle buluşturuyor-
     hali hazırda Türkiye’den üye olan ikinci eczacılık fakültesi olarak  lar. Bir diğer etkinlikleri olarak Kızılay faaliyetlerine katılıp sos-
     Avrupa’daki Eczacılık Fakülteleri tarafından tanınmanın fakülte- yal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyorlar. Bunlar düzenlenen
     miz için önemli olduğunu düşünüyorum. EAFP’nin çalışmalarına  etkinliklerden sadece birkaçı. Bize düşen ise her zaman onları
     ve toplantılarına katılarak gelişmemizi daha hızlı sürdüreceğimi- desteklemek, yanlarında durmak ve önlerini açmak. Hepsini yü-
     ze inanıyorum.                     rekten kutluyorum.
   14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21